אישור ניהול תקין (07.03.2013)

ניהול תקין של עמותה

בהחלטת ממשלה אשר התקבלה לפני יותר מעשור, נקבע כי עמותה אשר נהנית מתמיכת המדינה, או אשר המדינה רוכשת ממנה שירותים כאלו ואחרים, תחוייב כתנאי לכך בהצגת אישור “אישור ניהול תקין”.

רשם העמותות מפרסם הנחיות ונהלים לעמותה המבקשת לקבל אישור ניהול תקין. רשם העמותות בודק האם העמותה עומדת בדרישות החוק והנהלים, ואם כן, תקבל העמותה את אישור הניהול התקין.

נציין, כי בפועל קיימים גם גורמים אחרים אשר מתנים את תרומתם באישור הניהול התקין. לעיתים אף תורמים פרטיים מתנים את תרומתם לעמותה באישור הניהול התקין.

דוגמא נוספת היא דרישת ועדת הכספים של הכנסת אשר מתנה את הכרתה בעמותה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה- הכרה המזכה את הגורם התורם לעמותה בניכוי מס בגין תרומתו- באישור ניהול תקין.

להלן יינתנו דוגמאות לדרישות המוטלות על עמותה בהתאם לחוק העמותות, לתקנות ולכללי המינהל התקין:

 1. החובה לייסד לכל הפחות את שלושת המוסדות אשר פורטו בסעיף 19 לחוק העמותות: אסיפה כללית, ועד מנהל, וועדת ביקורת. (הרחבה בעניין תפקידו של כל מוסד ניתן למצוא במאמר: “עמותה”).
 2. כאשר מחזור העמותה הוא מעל מיליון ₪, חלה עליה חובה נוספת למינוי רו”ח, אשר לא יהיה רו”ח המבצע את הנהלת החשבונות של העמותה, ועליו לערוך ביקורת על הדו”ח הכספי של העמותה.
 3. חובה לפעול לפי סעיף לחוק העמותות הקובע כי” על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית”. חברי הוועד חבים בחובת אמון לעמותה, וחייבים לפעול בזהירות ובמיומנות לטובת העמותה ולהגשמת מטרותיה.
 4. באם העמותה קבעה בתקנון מוסדות נוספים, אסור יהיה להעביר לאותם מוסדות את האחריות לניהול הכללי של העמותה.
 5. סעיף 33(א)(2) לחוק העמותות קובע כך לא יכהן כחבר הועד או כחבר ועדת הביקורת – …..מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הביקורת, לפי העניין, כך, אדם הנותן לעמותה שירותים בשכר שלא עקב תפקידו כחבר ועד, אינו יכול לכהן כחבר ועד בעמותה. “מתן שירותים”  כל התקשרות של חבר ועד העמותה עם העמותה, שכתוצאה ממנה הוא מקבל תמורה מהעמותה.
 6. על האסיפה הכללית להתכנס לכל הפחות, אחת לשנה.
 7. ככלל, כהונת הוועד מוגבלת ל4 שנים. לפיכך יש לערוך בחירות אחת ל4 שנים. ניתן לבחור בחברי הוועד לקדנציה נוספת.
 8. הוועד מחוייב להסמיך לפחות שניים מחברי העמותה או מבעלי התפקידים בה כמורשי חתימה בשם העמותה. מורשי החתימה לא יכולים להיבחר מבין חברי ועדת הביקורת.
 9. האסיפה הכללית צריכה לבחור ועדת ביקורת או גוף מבקר. גם עמותה אשר אינה פעילה מבחינה כספית מחוייבת במינוי ועדת ביקורת. בועדת הביקורת חייבים לכהן לפחות שני חברים.
 10. איסור צבירת נכסים באופן לא סביר.
 11. קיום נהלים מקצועיים בכתב, לדוגמא, נוהל קבלת עובדים, נהל התקשרות עם ספקים, נוהל קופה קטנה וכיו”ב.
 12. הגשת מסמכים ודיווחים במועדם לרשם העמותות, בליווי חתימות מקוריות של שני חברי וועד. (לדוגמא: דו”חות כספיים ומילוליים, פרוטוקול אסיפה כללית לשינוי תקנון, שם או מטרות העמותה, הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה ועוד).
 13. תשלום אגרה שנתית (למעט במקרים בהם העמותה פטורה מתשלום האגרה).
 14. ניהול פנקסי חשבונות.
 15. כללים לגבי שימוש בכרטיסי אשראי, מזומנים, המחאות ועברות כספיות מחשבון הבנק.
 16. פרסום על קבלת תרומה מישות מדינית זרה. (החובה חלה על עמותה בעלת מחזור כספי העולה על 300,000).

קיימים ומתעדכנים, כאמור, כללים נוספים והנחיות נוספת.

באם מוצא הרשם כי קיימים בעמותה ליקויים, וכי העמותה מפרה את ההנחיות ואת הוראות החוק,  נוסף לסירוב הנפקת אישור ניהול תקין, יינקטו נגד העמותה צעדים נוספים כגון: הטלת קנס מנהלי, נקיטה בהליכי פירוק ועוד.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי אצל עורך דין בחיפה או בכל עיר אחרת. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -