גביית חוב בהוצאה לפועל גביית שטר או שיק (07.03.2013)

גביית חוב בהוצאה לפועל

גביית שיק או שטר (לדוגמא: שטר חוב)

ניתן לממש שטר או שיק שלא נפרעו על ידי פניה להוצאה לפועל, כאילו היו השטר או השיק פסק דין. יש להגיש את טופס הבקשה לביצוע שטר ללשכת ההוצאה לפועל.

לטופס בקשת הביצוע יש לצרף את המסמכים שלהלן:

 • השטר המקורי והעתקו משני צדדיו.
 • אישור ממשרד הפנים על נכונות פרטי החייב. (על ידי הגשת שאילתא במשרד הפנים).
 • באם הזוכה מיוצג- ייפוי כוח של עורך דינו.

תשלום האגרה בעת הגשת הבקשה הינו 1.25% נכון להיום.

לאחר הגשת בקשת לביצוע, וכתנאי לנקיטת הליכי הוצאה לפעול, תומצא לחייב “אזהרה”, מטרת האזהרה היא יידוע החייב בדבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגדו, וכי עליו לפרוע את חובו תוך 20 יום.

כיום המצאת האזהרה לחייב מבוצעת ככלל על ידי לשכת ההוצאה לפועל בדואר רשום, אך הזוכה יכול לבקש להמציא את האזהרה לחייב במסירה אישית.

יש לצרף למכתב האזהרה העתק של השטר ושובר לתשלום החוב. על מנת לייעל את הליכי הגבייה, מומלץ לזוכה, טרם פתיחת התיק, לאתר את כתובתו המדויקת של  החייב, כיוון שאם הזוכה לא מסר כתובת מדויקת של החייב עלולה האזהרה להתעכב ולא ניתן יהיה לפתוח בהליכים נגד החייב. למכתב האזהרה יצורף העתק השטר ושובר לתשלום.

מערכת ההוצאה לפועל הינה רק מכשיר בידי הזוכה לגביית החוב, אך היא אינה פועלת מיוזמתה אלא מבצעת פעולות אשר הזוכה מבקש כי יינקטו. אי לכך, מימוש הלכי ההוצאה לפעול כרוך באקטיביות הזוכה.

משנמסרה האזהרה לחייב ונסתיימה התקופה שנקבעה בה, באם החוב לא נפרע, ידרוש הזוכה או בא כוחו  להתחיל בהליכי ביצוע נגד החייב.

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע השטר, באם הגיש התנגדות כזו, יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ההוצאה לפעול, ויעביר את הבקשה ואת ההתנגדות לבית המשפט המוסמך. התיק יידון בבית המשפט בהליך דומה לסדר דין מקוצר: אם התקבלה בקשת ההתנגדות, הדיון יימשך בבית המשפט. אם נדחתה ההתנגדות, יחזור התיק להמשך ביצוע בהוצאה לפועל.

נציין, כי לעיתים, כאשר קיים חשש כי החייב יסכל את גביית החוב- לפני המצאת האזהרה או לפני תום התקופה שנקבעה בה-  רשאי הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפעול בקשה לנקיטת הליכים מוקדמים, אשר ימנעו את סיכול גביית החוב על ידי החייב.

בקשה זו צריכה להיות מפורטת ומלווה בתצהיר ובצילום טופס פתיחת התיק, כן יש לפרט בבקשה מהן פעולות סיכול גביית החוב אשר ביצע החייב, ומהם הסעדים המבוקשים על ידי הזוכה בכדי למנוע את סיכול גביית החוב.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -