גביית חוב בהוצאה לפועל מימוש פסק דין (07.03.2013)

גביית חוב בהוצאה לפועל

גביית / מימוש פסק דין

כללי

מערכת ההוצאה לפועל בישראל, אחראית על גביית החובות, בחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז- 167 ובתקנות ההוצאה לפועל, התש”ם- 1980, הסדיר המחוקק את דרכי הפעולה, בעלי התפקידים ועניינים נוספים הקשורים בהוצאה לפועל.

יש להדגיש כי מוסד ההוצאה לפועל עצמו, ככלל, לא יוזמם הליכים לגביית חוב, אלא רק מבצע הליכים לגביית חוב לבקשת הזוכה. מוסד זה הינו מכשיר ביד הזוכה למימוש פסיקת בית המשפט. אם כך, על הזוכה לפעול וליזום הליכים בתיק, ולא, ייגנז התיק בשל חוסר מעש.

אי לכך, רצוי כי הזוכה יתייעץ ויפעל עם עורכי דין אשר מכירים את המערכת היטב.

את הבקשות לנקיטת ההליכים בתיק ההוצאה לפעול יגיש הזוכה ללשכת ההוצאה לפועל, וזאת באמצעות הטפסים המתאימים כפי שנקבעו בחוק. בקשה שלא הוגשה לפי הטופס הקבוע בחוק לרוב לא תתקבל ולא תטופל.

כאשר החייב לא משלם לזוכה בפסק הדין את הכספים המגיעים לו, רשאי הזוכה לפנות לכל לשכת הוצאה לפועל שייבחר לצורך גביית  החוב.

ככלל, רשאי הזוכה להגיש בקשת ביצוע רק בחלוף 30 יום ממועד מתן פסק הדין, אלא אם כן נקבע בפסק הדין מועד אחר.

על הזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק דין בטופס המתאים. בטופס יפרט את פרטיו ואת פרטי החייב לרבות מספר תעודת זהות של החייב, כתובתו היותו קטין או פסול דין ועוד. כן על הזוכה לפרט את הצעדים אשר הוא מבקש כי יינקטו.

על הזוכה חלה חובה לצרף  לבקשת הביצוע: עותק מאושר של פסק הדין לביצוע, פרטי החייב תוך הוכחה כי מדובר בתעודת הזהות של החייב, על ידי אישור ממשרד הפנים או על ידי הצגת כתב הגנה של החייב הכולל את מספר תעודת הזהות של החייב. כמו כן אם הזוכה מיוצג עליו לצרף ייפוי כוח של עו”ד, את פרטי חשבון הבנק של הזוכה או של עורך דינו, על מנת שניתן יהיה להעביר אליו כספים.

לאחר הגשת בקשת הביצוע, יש להמציא לחייב אזהרה כי ימלא את חובו. רק בחלוף התקופה אשר נקבעה באזהרה ניתן יהיה להתחיל בביצוע הליכים נגד החייב.

לעיתים, יורה רשם ההוצאה לפועל על נקיטת הליכים טרם המצאת האזהרה אף בטרם חלוף התקופה שנקבעה בה, באם לדעתו נסיבות העניין מצדיקות זאת. זוכה המעוניין בהליך זה יגיש בקשה מנומקת בצירוף תצהיר. הליך זה נועד למנוע מהחייב לסכל את גביית החוב.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -