תאגידים (15.01.2013)

תאגיד הינו התאגדות של אדם אחד או יותר לישות משפטית בעלת מטרות מסויימות, לתאגיד “אישיות משפטית” נפרדת מבעליה. אי לכך, התאגיד הינו בעל חובות וזכויות משפטיות. כפועל יוצא מכך, התאגיד כשר לבצע פעולות משפטיות ככל אדם. לדוגמא יכול התאגיד לתבוע ולהיתבע, להיות צד להסכמים וחוזים וכיוצא בזה.

בישראל קיימים מספר סוגי התאגדויות כגון, חברות, עמותות, שותפויות, אגודות שיתופיות ומפלגות.

קיימים חוקים המסדירים את התנהלות התאגידים השונים לסוגיהם, הנקראים ככלל “דיני תאגידים”.

חברה

הסוג הנפוץ ביותר של התאגדות בישראל הוא בצורת “חברה”. חברה הינה ארגון בעל אישיות משפטית נפרדת, המאגד את בעלי החברה למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם השאת רווחים. חוק החברות  מגדיר בסעיף 11 את תכלית החברה- “תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה”

הדינים לגבי רישום חברה, הקמתה, אופן ניהולה, פירוקה וכיו”ב, מוסדרים ב”חוק החברות, התשנ”ט-1999.

שותפות

גם היא צורה של התאגדות משפטית, שני חברים ויותר המנהלים עסק לשם הפקת רווחים, אך לא מאוגדים באופן אחר. (כמו חברה בע”מ או אגודה שיתופית). בחוק הישראלי נקבעה הגבלה על מספר ה”שותפים הכלליים” באופן שלא יעלה על 20. ההגבלה לא חלה על שותפויות של עורכי דין ורואי חשבון.

השותפים זכאים לרווחים מהשותפות כפי שיסכמו, ובניגוד לתאגידים אחרים, חבים חברי השותפות בחובות השותפות באופן אישי.

קיימת גם שותפות מוגבלת, בה יהיה “שותף מוגבל” שלא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו הראשונית. על שותף מוגבל חלות הגבלות מסוימות.

מעמדה החוקי של שותפות מוסדר בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה- 1975.

עמותה

שני בני אדם ומעלה, שהינם בגירים מעל גיל 18 רשאים להתאגד למטרה חוקית. החברות בעמותה לעומת זאת, אפשרית מגיל 17 שנה.

החברות בעמותה הינה אישית ולפיכך, אינה ניתנת להעברה (מכירה או ירושה). העמותה יכולה לפעול רק במסגרת המטרות הרשומות בתקנונה כפי שאושרו. כן חל איסור אינהרנטי והוא איסור חלוקת רווחים לחברי העמותה במישרין או בעקיפין.

חוק העמותות, התש”ם-1980 מסדיר את הדינים בנוגע לעמותה.

אגודה שיתופית

סוג של קואופרטיב, בעל אישיות משפטית נפרדת. אגודה שיתופית אינה מיועדת למטרות רווח לאגודה עצמה, אלא מטרתה היא לפעול לרווחת חבריה.

דינים הקשורים באגודה השיתופית מוסדרים בפקודת האגודות השיתופיות- 1933. לפיה, חבר בני-אדם המונה לפחות שבעה אנשים רשאי להתאגד כאגודה שיתופית והם יהיו גם בעליה.

לרוב אגודה שיתופית מורכבת מפרטים בעלי מעמד דומה, או אשר קיימת להם תכונה משותפת, זאת בכדי לנהל עבורם נושאים כלכליים משותפים.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -