רישום עמותה ייסוד עמותה הקמת עמותה (07.03.2013)

רישום עמותה

בחוק העמותות התש”ם- 1980 (להלן “חוק העמותות”) הוסדרו העניינים הנוגעים לעמותה, ובכלל זה רישומה.

שני בני אדם, (לרבות תאגידים), ויותר,  בגירים מעל גיל 18 – רשאים לייסד עמותה.

בכדי לייסד עמותה יש להגיש לרשם העמותות (להלן: הרשם”) בקשה לרישום עמותה הנתמכת בתצהיר. כן, יש לצרף תקנון וקבלה בגין אגרת רישום ומסמכים אחרים לפי הצורך.

בקשה לרישום עמותה לא יכולה להיות מוגשת באופן מקוון. יש למלא את הבקשה בטופס המצוי באתר האינטרנט, להדפיסה ולהגישה לרשם העמותות.

שני בני אדם (או תאגידים) ויותר, בגירים מגיל 18 ומעלה, רשאים לייסד עמותה בהתאם להוראות חוק העמותות.

בטופס הבקשה לרישום העמותה כאמור, יש לפרט בין היתר את שם העמותה המוצע, מטרותיה וכתובתה.

שם העמותה המוצע

שם העמותה צריך להיות בהתאם לחוק ולהנחיות ונהלי רשם העמותות. אי לכך רצוי להציע מספר שמות אלטרנטיביים, אשר יעמדו בתנאים האמורים ואשר חלקם בלבד יפורט להלן:

 • אין לרשום עמותה בשם זהה או דומה, עד כדי להטעות, לשם של תאגיד אחר או לשמות שהוצעו בבקשות רישום קודמות, או לשם תאגיד שנמחק או פורק וטרם חלפו שנתיים מיום חיסולו.
 • אין לרשום עמותה בשם אשר עלול להטעות או לפגוע בתקנות הציבור או ברגשותיו.
 • רשם העמותות לא יאשר שם הנוגד את המטרות המיועדות לפעילות העמותה.
 • אסור לערבב אותיות או מילים בשפות שונות בשם אחד. מותר לעומת זאת, להוסיף שם באנגלית או בערבית בנוסף לשם בעברית, אך חובה כי השם יהיה תרגום מילולי מדויק של השם בעברית.
 • שימוש במילים כמו: “מרכז”, “מרכזי”, “ארצי”, “בינלאומי” עשוי להיות בעייתי, ויש להצדיק את הכללתן בשם.

כתובת/ מען העמותה

בכתובת העמותה יש לכלול: שם היישוב, שם הרחוב, מספר הבית, מיקוד, ואצל מי היא נמצאת.

שינוי במען העמותה, כרוך בהודעה לרשם בצירוף חתימת שני חברי הוועד תוך שבועיים ממועד המעבר.

מטרות

חובת לפרט מה תהיינה מטרות העמותה המיידיות, ואין להסתפק בציון תחומי פעילות העמותה בלבד.

להלן יפורטו מספר דרישות חוק בסיסיות בנוגע למטרות העמותה:

 • על מטרות העמותה להיות חוקיות.
 • מטרות העמותה לא תהיינה לצורך חלוקת רווחים לחבריה.
 • אסור כי מטרות העמותה ישללו את קיומה או את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

כמו כן, יש למלא את פרטי המייסדים ולצרף לבקשת הרישום תקנון עמותה.

תקנון העמותה

התקנון דינו כחוזה חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.

ניתן לערוך תקנון ייחודי לעמותה, ובלבד שהוראותיו לא יעמדו בסתירה לאמור בחוק, או לאמץ את התקנון המצוי המפורסם בתוספת לחוק.

באם בבקשה לרישום עמותה לא היתה התייחסות לתקנון- הרי שיחולו הוראו התקנון המצוי.

בכל תקנון בין אם הוא מצוי ובין אם הוא מיוחד, חלה חובה שיכלול סעיף האוסר על חלוקת רווחים וטובות הנאה לעמותה ולחבריה, בעת פעילות העמותה ובעת פירוקה.

טפסים נלווים

הבקשה לרישום צריכה להיחתם על ידי המייסדים עצמם או על ידי בא כוחם בצירוף ייפוי כוח אשר יצורף לבקשה.

על המייסדים לחתום על הצהרת המייסדים בפני עו”ד, ולצרפו לטופס הבקשה. הצהרת המייסדים תכלול בין השאר, את הצהרת המייסדים על נכונותם לייסד עמותה ולכהן בה כחברי ועד ועל הסכמתם למסירת מידע פלילי אודותם לרשם העמותות. עוד יצהירו כי לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון.

אגרת רישום

לבקשה תצורף קבלה בגין תשלום אגרת בקשה לרישום עמותה. ניתן לקבל את השובר במשרדי רשם העמותות ולשלמו בבנק הדואר.

לאחר הגשת בקשת הרישום, יבדוק הרשם את הבקשה על נספחיה. באם הפרטים תקינים, ינפיק רשם העמותות תעודת רישום, אשר מרגע החתימה עליה תהפוך העמותה לאישיות משפטית.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -