תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל (13.01.2013)

תביעה על סכום קצוב כפי שהיא מוסדרת בסעיף 81א1 לחוק הוצאה לפועל התשכ”ז-1967, הינה תביעה שהיא אחת מאלה:

 • תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראייה בכתב.
 • תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

תנאי סף נוסף להגשת תביעה על סכום קצוב הוא שסכום התביעה אינו עולה על 50,000 ₪. במידה ומתקיימים התנאים שלעיל ניתן לבקש להוציא לפועל את התביעה במסגרת ההוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט מוסמך.

עוד קובע החוק, כי כתנאי להגשת בקשת הביצוע, על המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חלה חובת משלוח התראה בדואר רשום לנתבע בדבר כוונתו להגיש את התביעה על סכום קצוב לביצוע בהוצאה לפועל.

בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב תוגש ללשכת ההוצאה לפועל רק בחלוף 30 ימים ממועד משלוח ההתראה.

המגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב רשאי להגישה לכל לשכת הוצאה לפועל שיבחר.

לבקשת ביצוע התביעה על סכום קצוב המוגשת ללשכת ההוצאה לפועל יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • כתב התביעה ומסמכים התומכים בתביעה. באם מדובר בתביעה לסכום קצוב הנסמכת על חוזה או התחייבות בכתב יש לצרף את המסמך הכתוב, במידה ומדובר על תביעה הנסמכת על הוראת חיקוק, יש לציין את הוראת החיקוק עליה נסמכת התביעה.
 • העתק ההתראה ואישור משלוח בדואר רשום.
 • תשובת הנתבע להתראה באם השיב הנתבע להתראה.
 • ייפוי כוח של עורך דין- באם התובע מיוצג.

המצאת אזהרה

לאחר הגשת בקשת הביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לנתבע לפיה עליו לשלם את חובו או להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת, והכל- תוך 30 ימים.

את ההליכים כנגד החייב, כלומר את ביצוע התביעה על סכום קצוב, ניתן להתחיל רק לאחר המצאת האזהרה לחייב ורק לאחר שחלפה התקופה הקבועה באזהרה.

את הליכי הביצוע ניתן להתחיל, כאמור, רק לאחר המצאת האזהרה וכן, לאחר שהתובע המציא ללשכת ההוצאה לפועל מסמך המאשר את פרטי החייב או שמנהל לשכת ההוצאה לפועל אישר את נכונות פרטי החייב בעצמו.

הגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

נתבע בתביעה על סכום קצוב רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע גם מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים להגשתה כתביעה על סכום קצוב, וזאת- תוך 30 ימים ממועד המצאת האזהרה לידיו. להתנגדות יצורף תצהיר מאומת על ידי עורך דין וכן כל מסמך התומך בהתנגדות.

הנתבע יגיש את ההתנגדות, לפי בחירתו, ללשכת ההוצאה לפועל בה הוגשה הבקשה לביצוע או ללשכת ההוצאה לפועל שליד בית המשפט המוסמך לדון בתביעה לפי כללי הסמכות המקומית שבתקנות סדר הדין האזרחי.

מרגע הגשת ההתנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את התביעה ואת ההתנגדות לבית המשפט שליד הלשכה אליה הוגשה ההתנגדות.

לאחר העברת התביעה וההתנגדות לבית המשפט תתנהל התביעה כתביעה בסדר דין מקוצר. דין הבקשה לביצוע יהיה כדין כתב תביעה בסדר דין מקוצר ודין ההתנגדות יהיה כבקשת רשות להתגונן.

אם נדחתה ההתנגדות, ימציא הזוכה את ההחלטה או את פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל תוך 7 ימים ולשכת ההוצאה לפועל תמשיך בביצוע התביעה.

אם נתקבלה ההתנגדות, יימשכו ההליכים בבית המשפט כאילו נתקבלה בקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -