פתיחת חברה, תהליך הקמת ורישום חברה, חברה בע”מ (13.01.2013)

לאחר קבלת ההחלטה על סוג ההתאגדות וייסודו כ”חברה בע”מ”, על בעלי המניות לרשום את החברה ברשם החברות.

מרבית ההוראות הנוגעות לייסוד חברה, רישומה וניהולה מעוגנות בחוק החברות, התשנ”ט- 1999.

חברה בע”מ הינה חברה בעלת הון מניות וחבות חבריה מוגבלת. במקרה של כישלון החברה, באם שילם בעל המניות את הסכום בעד המניות שבידיו, יהיה פטור מיתר חובות החברה.

החברה פועלת באמצעות האורגנים שלה שהינם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, מנכ”ל וכל מי שרואים את פעולתו בעניין מסוים כפעולת החברה לאותו עניין.

החוק קובע כי כל אדם רשאי לייסד חברה, כל עוד אין אחת ממטרות החברה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או נוגדת תקנת ציבור. משכך, לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד.

תכלית החברה באופן עקרוני היא לפעול להשאת רווחיה, בהתאם לשיקולים עסקיים. ניתן להביא בחשבון במסגרת השיקולים את ענייני העובדים, הנושים ואת עניין הציבור.

על מנת לרשום חברה יש צורך במסמכי רישום כדלקמן:

 • בקשה לרישום חברה, מאומתת בידי עורך דין.
 • עותק של תקנון החברה חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת על ידי עורך דין.
 • הצהרת בעלי המניות הראשונים בדבר כשירותם לייסד חברה.
 • הצהרת דירקטורים ראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים, מאומתת בידי עורך דין.
 • אסמכתת תשלום אגרת רישום חברה.

תקנון החברה

כאמור לכל חברה יהיה תקנון, והוא יהיה תקף מעת התאגדות החברה. התקנון אמור להסדיר את דרכי פעולתה של החברה.

דין התקנון כדין חוזה בין החברה לבין בעלי המניות, ובין בעלי המניות לבין עצמם.

בתקנון חובה לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם החברה.
 • מטרות החברה.
 • פרטים בדבר הון המניות הרשום, לרבות מספר המניות וסוג המניות.
 • פרטים בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות.

כאמור, הפרטים המנויים לעיל הינם פרטים אשר קיימת חובה לכלול אותם בתקנון החברה. אך חברה רשאית להסדיר במסגרת התקנון נושאים אחרים הקשורים בחברה ובבעלי מניותיה כגון:

 • הוראות לעניין דרכי ניהול של החברה.
 • מספר דירקטורים בחברה.
 • כל נושא אחר שבעלי המניות מוצאים להסדיר במסגרת התקנון.

חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, תציין בסופה את המילים “בעירבון מוגבל”  או בע”מ.

שם החברה:

 חברה רשאית לבחור בכל שם שתרצה, למעט החריגים הבאים:

 • שם של תאגיד הרשום כדין בישראל או שם הדומה לו עד כדי הטעייה.
 • שם של סימן מסחר או שם הדומה לו עד כדי להטעות, אלא אם בעל הסימן הסכים לכך.
 • שם שרשם החברות סבור כי יש בו משום תרמית או הטעייה.
 • שם שרשם החברות סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשות הציבור.

רשם החברות ירשום את החברה אם מצא כי התקיימו כל הדרישות בקשר לרישום החברה.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

למידע נוסף: עורך דין דיני עבודה

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -