עבירות אלימות (17.03.2013)

עבירות אלימות

תופעת האלימות התגברה בשנים האחרונות והפכה לשכיחה במדינת ישראל. אין צורך להכביר במילים על תופעות כגון דקירת אנשים במקומות בילוי, אלימות בכבישים ועוד תופעות אחרות ורבות. עבירות אלימות, גם הקלות שביניהן, נדונות בכובד ראש במערכת המשפטית. משום כך לחשוד/ נאשם בעבירת אלימות דרוש ייצוג הולם על ידי עורך דין המנוסה בתחום.

עבירות האלימות מוגדרות בחוק העונשין, כאשר קיים מדרג בין עבירות האלימות, וחומרת העבירה נבחנת בתוצאות הפגיעה שנגרמה לקורבן ותוך התחשבות ביסוד הנפשי של התוקף כוונה, רשלנות או קלות דעת.

במאמרי זה אתמקד בעבירות האלימות לדרגותיהן, מן הקל אל הכבד.

תקיפה

תוקף הוא אדם אשר מכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, בין במישרין בין בעקיפין, שלא בהסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית.

הפעלת כוח יכולה להיות הפעלת חום, אור, חשמל, גז ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות

אם כך, כל הפעלת כוח, ולו מינימאלית, אשר נעשית בניגוד להסכמת האדם- עלול להיחשב לתקיפה.

העונש בגין תקיפה “סתם” (תקיפה רגילה שלא הובילה לחבלה/ות),- עד 2 שנות מאסר.

תקיפה אשר נעשתה בצוותא, דינה- עד 4 שנות מאסר

ישנן תקיפות “סתם” אשר העונש שנקבע בצדם חמור יותר:

תקיפה במטרה לבצע פשע, לגנוב או להתנגד למעצר כדין, דינו- עד 3 שנות מאסר. אם במהלך התקיפות הללו נכחו 3 או יותר שחברו בצוותא, דינם- עד 5 שנות מאסר.

תקיפת עובד ציבור:

התוקף עובד ציבור בקשר למילוי תפקידו, דינו- עד 3 שנות מאסר.

אם נעשתה התקיפה תוך שימוש בנשק חם או קר או שהתוקף התכוון להכשיל את עובד הציבור בתפקידו או כאשר נעשתה התקיפה בצוותא, דינו- עד 5 שנות מאסר.

הגדרת “עובד ציבור”- כל הנותן שירותים לאזרח מטעם גוף ציבורי או ממלא תפקיד ציבורי כל כלשהו, כדוגמת רופא, ואז כדאי לפנות לעורך דין רשלנות רפואית .

תגרה

השתתפות שלא כדין בתגרה במקום ציבורי- עד שנת מאסר. 

תקיפה הגורמת חבלה של ממש

התוקף את חברו וגורם לו חבלה של ממש, דינו- עד 3 שנות מאסר.

“חבלה”- מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין אם הם קבועים ובין אם עוברים.

התוקף וגורם לחבלה של ממש כאשר התקיפה התרחשה בצוותא, דינו- עד 6 שנות מאסר.

פציעה

הפוצע אדם שלא כדין, דינו- עד 3 שנות מאסר.

“פצע”- חתך או דקירה המבתרים או בוקעים כל קרום חיצוני של הגוף.

הפוצע תוך שימוש בנשק חם או קר או כאשר מדובר בתקיפה בצוותא, דינו- עד 6 שנות מאסר.

חבלה חמורה

התוקף אדם וגורם לו חבלה חמורה, דינו- עד 7 שנות מאסר.

“חבלה חמורה”- חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד  בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים.

החובל חבלה חמורה תוך שימוש בנשק חם או קר או תוך תקיפה בצוותא, דינו- עד 14 שנות מאסר.

שוד

הגונב דבר, ובשעת הגניבה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות או להתגבר עליה לשם גניבת הדבר.

דינו- עד 14 שנות מאסר

המדובר אם כך בעבירת רכוש, אשר גם נמצאת בחלק של עבירות הרכוש בחוק הפלילי, אך מדובר בעבירה המשלבת בתוכה יסודות של עבירת אלימות.

שוד בנסיבות מחמירות

השודד תוך שימוש בנשק או מכשיר אשר עלול לסכן או לפגוע, או שודד בצוותא או שהכה או פצע או השתמש באלימות כלפי אדם בשעת השוד או בתכוף לאחריו או לפניו, הרי הוא מבצע שוד בנסיבות מחמירות.

דינו- עד 20 שנות מאסר.

התייחסות המחוקק לעבירת השוד היא מחמירה, כיוון שהשודד פוגע גם בקניינו וגם בגופו של האדם.

חבלה בכוונה מחמירה

סעיף 329 לחוק העונשין קובע כי:

העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור, דינו – עד 20 שנות מאסר.

(1) פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין.

. (2) מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר

. (3) גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ

(4) שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור.

(5) מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך.

(6) זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה (5), או משתמש בהם על גופו בדרך אחרת.

עבירות המתה

בחוק העונשים קיימות מספר עבירות המתה, כאשר השוני ביניהן נעוץ ביסוד הנפשי של מבצע העבירה.

אבחן את עבירות ההמתה על פי מדרג מן הקל לכבד:

גרם מוות ברשלנות

הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו- עד 3 שנות מאסר.

היסוד הנפשי אצל מבצע העבירה הנו רשלנות. המבצע לא התכוון לגרום למותו של אדם, אך לא פעל באופן בו היה פועל ה”אדם הסביר” בסיטואציה דומה, ובשל כך, גרם למותו של אדם.

הריגה

הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, ודינו- עד 20 שנות מאסר.

היסוד הנפשי בעבירת ההריגה הנו כל סוג של מחשבה פלילית, כך שהגורם למותו של אדם תוך אדישות, קלות דעת או כוונה- יואשם בהריגה.

רצח

סעיף 300 לחוק העונשין עוסק בעבירת הרצח וקובע כך:

א.      “העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד:

 1. גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו;
 2.  גורם בכוונה תחילה למותו של אדם;
 3.  גורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה;
 4.  גורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת, כדי להבטיח לעצמו, או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה, בריחה או הימלטות מעונש.”

בעבירת הרצח ה”רגילה”, היסוד הנפשי הנדרש לשם התגבשות העבירה הנו “כוונה תחילה”. עם זאת בנסיבות מסויימות כפי שמפורט בסעיפים קטנים 1,3,4, אין צורך ביסוד נפשי של כוונה תחילה על מנת לגבש את עבירת הרצח.

עבירת הרצח נחשבת לחמורה ביותר, המדובר בנטילה מכוונת של נפש האדם, ובפגיעה הכי חמורה בגופו של האדם.

“כוונה תחילה” היא בעצם מחשבה מוקדמת של אדם המחליט לרצוח את הקורבן “בדם קר”, וכן הכנה מוקדמת לקטילת חיי הקורבן, זאת ללא התגרות מוקדמת או קינטור מצד הנרצח.

לצד חומרת העבירה עומד עונש חמור, דין הרוצח- מאסר עולם ועונש זה בלבד. כלומר לבית המשפט אין כל שיקול דעת, וכלן מי שיורשע בעברית הרצח ייאסר למשך כל חייו, אלא אם כן יזכה לחנינה של הנשיא. חנינה אשר יכולה להינתן רק לאחר שנות מאסר ארוכות.

החריגים

כאשר המורשע ברצח היה נתון בשעת המעשה תחת הפרעה נפשית או בשל ליקוי בכושרו השכלי הוגבלה יכולתו של הנאשם במידה ניכרת להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו, או שלא יכול היה להימנע מעשיית המעשה, ניתן להטיל עליו עונש קל יותר מאשר מאסר עולם. כך גם לגבי מי שהיה קטין ביום ביצוע העבירה.

עבירות מין ועבירות אלימות במשפחה

 

ככלל מדובר גם כן בעבירות אלימות. אך מדובר בעבירות אלימות בעלי מאפיינים מיוחדים, ולכן בחרתי להרחיב על עבירות אלו במסגרת מאמר נפרד.

לסיכום

עבירות אלימות ותקיפה – מהקל אל החמור

א.      תקיפה ללא חבלה לקורבן- עד 2 שנות מאסר.

ב.      תקיפה הגורמת חבלה ממשית, עבירה הגורמת לקורבן לפציה- עד 3 שנות מאסר.

ג.        תקיפה בנסיבות מחמירות- עבירת תקיפה בדרגה גבוהה, כאשר היו שניים או יותר אשר חברו לבצע את מעשה התקיפה. והעונש על כך הוא מכפלת העונש הקבוע בחוק.

נסיבה מחמירה נוספת היא גם כאשר התקיפה מתבצעת כנגד בני משפחה או בני זוג.

ברור כי האשמה בעבירה פלילית הנה דבר חמור וקריטי. ולכן על החשוד בביצוע עבירה פלילית של אלימות או תקיפה להסתייע בהקדם בשירותי עורך דין פלילי אשר יכול להיטיב את מצבו של החשוד. עורך דין פלילי בקיא בחוקים ובאפשרויות השונות העומדות לפתחו של החשוד, ויכול לסייע לו לצאת ממצב קשה זה במינימום נזקים  לחשוד/ נאשם.

למידע נוסף על לימודי גישור באתר הפקולטה לחצו.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -