עבירות מין (17.03.2013)

עבירות מין

עבירות הקשורות בגופו של הקורבן, בעלות הקשר מיני, ובשל כך נחשבות גם כחמורות מאד, כך גם העונשים הקבועים בצדם.

מאמר זה יתייחס למושגים בסיסיים בעבירות מין ויסקור את עבירות המין העיקריות ואת העונשים שניתן להטיל בגינן ואת סדרי הדין הייחודיים הקיימים בעבירות המין.

בספקטרום עבירות המין ניתן למצוא עבירות הנחשבות כחמורות יותר, ועבירות הנחשבות “קלות” יותר. כך עבירות כמו אונס ומעשה סדום נחשבות לחמורות יותר, בעוד מעשים כמו מעשה מגונה באדם או מעשה מגונה בפומבי.
בנוסף, הטרדה מינית בעבודה חמורה גם אם לא התרחש מעשה סדום.

כאשר הקורבן או קטין או כאשר העבירות נעשות תוך כדי שימוש באלימות או באיומים, העבירות ייחשבו כחמורות יותר.

בישראל מרבית עבירות המין מוגדרות בחוק העונשין, התשל”ז- 1977 (להלן- “החוק”) עבירות מין נוספות מוגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח- 1998 (להלן- “החוק למניעת הטרדה מינית”).

אונס

על פי הגדרת סעיף 345 לחוק העונשין זה, אדם ייחשב כמבצע עבירת אינוס, אם הוא:

“בועל אשה –
(1) שלא בהסכמתה החופשית;
(2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;
(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, אף בהסכמתה; או
(4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה הסכמה חופשית;
(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.”

דינו של האונס, עד 16 שנות מאסר.דין עבירת אונס בנסיבות מחמירות יכול להיות עד 20 שנות מאסר.

אם כך עבירת האינוס מתקיימת מקום בו אדם בועל אשה שלא בהסכמתה החופשית, או אם אין מדובר בהסכמה “אמיתית” הן מפאת שהושגה במרמה והן בשל אי מסוגלותה להסכים הסכמה חופשית ומדעת בשל קטינותה ( לעניין זה, קטינה הינה אשה מתחת לגיל 14).

חשוב להדגיש, כי בניגוד למקובל לחשוב, עבירת האונס לא מתבצעת רק כאשר מתקיים אקט בו האונס מחדיר את איבר מינו לאיבר מינה של האשה, אלא גם החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האשה תיחשב כאונס.

בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 346 קובע כי אם גם כאשר האשה נתנה הסכמתה למעשה, אך הסכמתה אינה כשרה בעיני בית המשפט, הרי שהמעשה יחשב כבעילה אסורה.

כך, ייחשבו בעיךה אסורה בהסכמה המקרים הבאים:

 • בעילת קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לבועל.
 • בעילת קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין.
 • בעילת אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

בסעיף 353 נקבע סייג לפיו תינתו הגנה לנאשם מקום בו הבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, או אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

העונש על עבירות מסוג זה נע בין 3-5 שנות מאסר.

מעשה סדום

העבירה מוגדרת בסעיף 347 לחוק.

הדעה הרווחת היא כי רק הכנסת איבר המין הגברי לפי הטבעת תיחשב כאונס. גם דעה זו הינה טעות. בפועל כל החדרה של איבר מאיברי הגוף, או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפי של אדם ייחשב כמעשה סדום.

באם מעשה הסדום בוצע בנסיבות לפי סעיף 345, היינו, אם מעשה הסדום בוצע בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, באיום בנשק, תוך גרימת חבלה גופנית, תוך התעללות באשה לפני, אחרי או בזמן מעשה הסדום, או בנוכחות אחר או אחרים אשר חברו ביחד לביצוע המעשה, העונש הינו עד 20 שנות מאסר.

מעשה מגונה

סעיף 348 מגדיר מעשה מגונה כפעולה מינית, שאינה בעילה, הנעשית ללא הסכמת אחד הצדדים. כאשר המעשה נעשה “לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים”. הגדרה זו מכסה מגוון רחב של מעשים.

הוראות חוק מיוחדות בעבירות מין:

התיישנות

ככלל התיישנות עבירת פשע הינה 10 שנים מיום ביצוע העבירה.

בשונה מכך, קובע המחוקק, כי בעבירות מין חמורות אשר בוצעו בקטינים, יחלו למנות את תקופת ההתיישנות ממלאות 28 שנים לקטין. הלכה למעשה, בחלק מעבירות המין החמורות ניתן יהיה להגיש כתב אישום כאשר גילו של הקורבן הקטין הוא כבר 38.

עם זאת, החוק קובע כי אם עברו 10 שנים ויותר מאז שבוצעה עבירת המין בקטין, יהיה צורך באישור היועמ”ש לצורך הגשת כתב האישום.

עונש מינימום

עוד קובע החוק, כי העונש שיוטל על המורשע בעבירות מין חמורות, לא יפחת מרבע מהעונש המירבי שנקבע לאותה עבירה. אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו.

נוסף, קובע החוק כי בעבירות מין חמורות, לא יוטל עונש המאסר כולו כמאסר על תנאי. אלא בהינתן טעמים מיוחדים.

חקירה על עבר מיני

כאשר מדובר בכתב אישום בגין עבירות מין, לא ירשה בית המשפט את חקירת המתלוננת בדבר עברה המיני, אלא אם כן הדבר נחוץ בכדי למנוע עיוות דין של הנאשם.

עדות ילד בפני חוקר ילדים

ילד שטרם מלאו לו 14 שנים, ועליו להעיד בבית המשפט בנוגע לעבירות מין או אלימות חמורה, ניתן יהיה להעיד את הילד רק באישורו של חוקר הילדים.

אם סבור החוקר, כי עדות הילד בבית המשפט עלולה לגרום לו נזק נפשי, לא יתיר חוקר הילדים את עדותו של הילד בפני בית המשפט, והחוקר יעיד במקום הילד. שיקול הדעת הינו בידי חוקר הילדים.

הטרדה מינית

התנהגות באמצעותה גורם המטריד אי נעימות על רקע מיני למוטרד. בישראל מוסדר הנושא בחוק למניעת הטרדה מינית וקובע התנהגויות שהו בגדר הטרדה מינית:

 • סחיטה באיומים לעשיית מעשים בעלי אופי מיני.
 • מעשים מגונים- הסעיף מפנה לעבירה הפלילית הקיימת בחוק העונשין.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר המוטרד מראה למטריד כי אינו מעוניין בכך. במקרים בהם קיימים יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, הצעות חוזרות אלו יחשבו להטרדה גם אם לא הראה המוטרד כי אינו מעוניין בהצעות מסוג זה.
 • התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות המוטרד, כאשר המוטרד הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. כאשר קיימים יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפולף יחשבו התייחסויות אלה להטרדה מינית גם אם לא הראה המוטרד למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות כאמור.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו, לרבות נטייתו המינית.

עבירת מין מהווה עבירה פלילית כך שניתן להגיש כתב אישום ולהעמיד את התוקף לדין בגין העבירה הפלילית. אך היא גם עוולה אזרחית, ולכן רשאי המותקף לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם לו בשל העוולה.

במידה והואשמתם או נקראתם לחקירה בגין עבירת מין, יש לפנות לעורך דין באופן מיידי ככל שניתן. זאת על מנת להימנע מטעויות קריטיות אשר נעשות בהתחלה, וקשה מאד לתקנן בהמשך והמחיר בגינן עלול להיות גבוה. תפקיד עורך הדין הפלילי הוא להנחות את הנאשם כיצד עליו להתנהל במצב זה וכיצד עליו להימנע מטעויות אשר בהמשך קשה עד בלתי אפשרי לתקנן. עורך הדין הפלילי יכול למנוע מעצר ואף הגשת כתב אישום בעתיד.

יש לזכור כי המתלונן או המתלוננת כבר  מלווה בעו”ד, וכי ההשלכות בגין האשמות מסוג זה עלולות להיות חמורות באופן משמעותי לחיי הנאשם.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -